Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1757725

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 22 lipca 2015 r.
I SA/Łd 674/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Tarno.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi I. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) 2014 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego za 2012 rok postanawia: przyznać i nakazać wypłatę z funduszy Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rzecz radcy prawnego M. K. kwoty 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu plus należny podatek od towarów i usług liczony od tej kwoty.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 4 listopada 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę I. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia 19 marca 2014 r. w przedmiocie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego za 2012 rok. Odpis tego wyroku wraz z uzasadnieniem skarżący odebrał w dniu 22 grudnia 2014 r.

Postanowieniem z dnia 5 marca 2015 r. starszy referendarz sądowy WSA w Łodzi przyznał skarżącemu prawo pomocy poprzez ustanowienie radcy prawnego.

Ustanowiony w ramach prawa pomocy pełnomocnik skarżącego - radca prawny M. K. wystąpił w dniu 25 maja 2015 r. z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od powyższego wyroku, załączając do niego opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, zawierającą wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Postanowieniem z dnia 18 czerwca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi przywrócił stronie termin do wniesienia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył co następuje:

Kwestię wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu pomocy prawnej udzielonej z urzędu reguluje art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej: "p.p.s.a." oraz § 15 w związku z § 14 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 460).

Ustanowiony dla skarżącego pełnomocnik z urzędu, w ramach przyznanego stronie prawa pomocy, złożył opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej.

Stosownie do pierwszego z powołanych przepisów, wyznaczony radca prawny otrzymuje wynagrodzenie według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności radców prawnych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków, zgodnie zaś z drugim z nich koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują opłatę w wysokości nie wyższej niż 150% stawek minimalnych, o których mowa w rozdziałach 3 i 4 rozporządzenia oraz niezbędne, udokumentowane wydatki radcy prawnego.

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 2 lit. b tego rozporządzenia, za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam radca prawny w drugiej instancji - 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

i.ś.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.