I SA/Łd 619/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2203039

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 lutego 2017 r. I SA/Łd 619/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Świderska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Spółki z o.o. w Ł. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu i do przeniesienia na następny okres za poszczególne miesiące 2011 r. postanawia:,

1.

uchylić zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I z dnia 17 stycznia 2017 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 9 listopada 2016 r., w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 619/16, w, wysokości 750 (siedemset pięćdziesiąt) złotych;, przyjąć, że w przedmiotowej sprawie należny jest wpis sądowy od skargi kasacyjnej w wysokości 249 (dwieście czterdzieści dziewięć) złotych;, zwrócić z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rzecz strony skarżącej kwotę 501 (pięćset jeden), złotych tytułem nadpłaconego wpisu sądowego od skargi kasacyjnej, zaksięgowanego w dniu 25 stycznia 2017 r., pod pozycją 402.,

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z 17 stycznia 2017 r. Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, wezwał stronę skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej w kwocie 750 złotych od wydanego w tej sprawie wyroku z 9 listopada 2016 r.

W odpowiedzi skarżąca uiściła wspomniany wpis, a następnie pismem z 27 stycznia 2017 r. wniosła zażalenie na ww. zarządzenie Przewodniczącego Wydziału. W uzasadnieniu powołała się między innymi na postanowienie WSA w Łodzi z 26 sierpnia 2016 r., sygn. akt I SA/Łd 619/16, zgodnie z którym wskazano, że prawidłowa wysokość wpisu od skargi w niniejszej sprawie wynosi 498 złotych, zgodnie z zgodnie z § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 227 § 1, w związku z art. 197 § 2 i art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), powoływanej dalej jako p.p.s.a., zażalenie przysługuje na zarządzenie przewodniczącego oraz postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego w przedmiocie kosztów sądowych. Zażalenie wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone postanowienie, w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia. Zgodnie natomiast z art. 198 p.p.s.a., do zażaleń na zarządzenia przewodniczącego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zażaleń na postanowienia. Z kolei w myśl art. 195 § 2 p.p.s.a. jeżeli zażalenie zarzuca nieważność postępowania lub jest oczywiście uzasadnione, wojewódzki sąd administracyjny, który wydał zaskarżone postanowienie, może na posiedzeniu niejawnym, nie przesyłając akt Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo.

W ocenie Sądu rozpatrywane zażalenie jest oczywiście uzasadnione. Rację ma strona skarżąca, że w postępowaniu przed sądami administracyjnymi wysokość wpisu od skargi kasacyjnej jest uzależniona od wysokości wpisu od skargi. Stosownie do § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) wpis od skargi kasacyjnej wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej jednak niż 100 złotych. W tej sytuacji wpis od skargi kasacyjnej, stanowiący połowę wpisu od skargi wynosi 249 złotych.

Mając na względzie powyższe okoliczności, na podstawie art. 195 § 2, w związku z art. 198 p.p.s.a., orzeczono jak w pkt 1-2 sentencji postanowienia.

Rozstrzygnięcie w przedmiocie zwrotu nadpłaconej części wpisu od skargi kasacyjnej wydano w oparciu o art. 225 p.p.s.a.

AKE.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.