I SA/Łd 578/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2560887

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 października 2018 r. I SA/Łd 578/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Tarno.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu w dniu 8 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Spółki z o.o. z siedzibą w Ł. czynność Naczelnika Urzędu Skarbowego Ł.-Ś. w Ł. w przedmiocie: niedokonania rejestracji spółki jako podatnika podatku od towarów i usług na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A. Spółka z o.o. z siedzibą w Ł., reprezentowana przez radcę prawnego wniosła skargę na niedokonanie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Ł.-Ś. w Ł. rejestracji spółki jako podatnika podatku od towarów i usług na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I WSA w Łodzi z dnia 5 września 2018 r. strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. Wskazane zarządzenie doręczono profesjonalnemu pełnomocnikowi strony w dniu 13 września 2018 r.

Pismem z dnia 20 września 2018 r. pełnomocnik skarżącej złożył oświadczenie o cofnięciu skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Na wstępie wyjaśnić należy, że pożądanego skutku nie mogło odnieść pismo pełnomocnika strony o cofnięciu skargi, albowiem cofnięcie skargi może dotyczyć wyłącznie skargi, która została skutecznie wniesiona. Cofnięcie skargi możliwe jest zatem wyłącznie w sytuacji, w której postępowanie sądowoadministracyjne zostało wszczęte.

Konsekwencje nieusunięcia w terminie braków fiskalnych skargi określa art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a. stanowiąc, iż w takiej sytuacji sąd odrzuca skargę.

W rozpoznawanej sprawie, wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego zostało przesłane na adres pełnomocnika strony skarżącej i odebrane w dniu 13 września 2018 r.

Termin do uiszczenia wpisu sądowego, stosownie do art. 220 § 1 zd. 2 p.p.s.a., wynosi 7 dni i liczony jest od dnia doręczenia wezwania. W niniejszej sprawie termin ten upłynął w dniu 20 września 2018 r.

Mimo upływu wskazanego terminu, strona skarżąca nie uregulowała należności sądowej, do której została wezwana.

Z uwagi na powyższy fakt, Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł o odrzuceniu skargi.

AKE.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.