Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748076

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 17 czerwca 2015 r.
I SA/Łd 576/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bogusław Klimowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) roku nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 rok postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 29 kwietnia 2015 r. R. G. wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) r. określającą zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 rok w kwocie 5.013 zł.

W treści skargi skarżący zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Wniosek nie zawierał uzasadnienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), powoływanej dalej jako p.p.s.a., sąd może na wniosek strony wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba, że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Oznacza to, że wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu ma charakter wyjątkowy, a jego warunkiem jest uprawdopodobnienie istnienia przesłanek wymienionych w powołanym powyżej przepisie art. 61 § 3 p.p.s.a. Obowiązek wykazania powyższych przesłanek spoczywa na wnioskodawcy.

Strona skarżąca nie uzasadniając wniosku, nie wykazała okoliczności wskazujących na niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Samo stwierdzenie strony, że "zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenie znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (...) ze względu na wysokość zobowiązania (...) oraz ewentualnych skutków wszczęcia postępowania egzekucyjnego" nie uzasadnia wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Mając powyższe na uwadze sąd, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Ake.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.