Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1929694

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 21 października 2015 r.
I SA/Łd 571/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Grzegorczyk-Drozda.

Sędziowie WSA: Cezary Koziński, Tomasz Adamczyk (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 października 2015 r. sprawy ze skargi "A" w Z. W. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Z. W. na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nagród wypłaconych pracownikom z wypracowanego zysku za rok poprzedni postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne;

2.

zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. działającego z upoważnienia Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej kwotę 200,- (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Spółka z o.o. A. w Z. W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nagród wypłaconych pracownikom z wypracowanego zysku za rok poprzedni.

W dniu 12 października 2015 r. do Sądu wpłynęło pismo procesowe, w którym organ wniósł o umorzenie postępowania sądowego. Wyjaśnił, że w wyniku ponownej analizy sprawy i zarzutów podniesionych w skardze postanowił w oparciu o art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej w skrócie "p.p.s.a.". uwzględnić skargę w całości i zmienić zaskarżoną interpretację uznając stanowisko skarżącego za prawidłowe. Do pisma dołączona została interpretacja z 28 września 2015 r. wydana w trybie autokontroli oraz zwrotne potwierdzenie odbioru wskazanej interpretacji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Postępowanie sądowe podlega umorzeniu, ponieważ na skutek uwzględnienia skargi przez organ, w ramach tzw. samokontroli, stało się ono bezprzedmiotowe.

Zgodnie z art. 54 § 3 p.p.s.a. (w brzmieniu przed nowelizacją dokonaną przez art. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 658), które ma zastosowanie w niniejszej sprawie) organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa.

W rozpoznawanej sprawie organ korzystając z uprawnienia przyznanego na podstawie cytowanego przepisu, zmienił zaskarżoną interpretację indywidualną i uwzględniając w całości żądanie skarżącego wydał interpretację uznającą stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

Skoro z obrotu prawnego został wyeliminowany akt administracyjny stanowiący przedmiot skargi, to postępowanie sądowe stało się bezprzedmiotowe.

W myśl art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. bezprzedmiotowość postępowania stanowi podstawę do jego umorzenia.

Mając powyższe na uwadze, Sąd w punkcie pierwszym postanowienia umorzył postępowanie sądowe. O kosztach postępowania orzeczono w oparciu o art. 201 § 1 p.p.s.a.

AKE.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.