Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2855690

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 22 października 2014 r.
I SA/Łd 555/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Cezary Koziński.

Sędziowie: NSA Teresa Porczyńska, WSA Joanna Grzegorczyk-Drozda (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 października 2014 r. sprawy ze skargi G. K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.