Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2687208

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2019 r.
I SA/Łd 287/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Tarno.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. Z. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) roku Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji odmawiającej umorzenia zaległości podatkowej z tytułu trzeciej raty podatku rolnego za rok 2017 postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 8 kwietnia 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynęła, złożona za pośrednictwem organu, skarga T. Z. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) r. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji odmawiającej umorzenia zaległości podatkowej z tytułu trzeciej raty podatku rolnego za rok 2017.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 9 kwietnia 2019 r. strona skarżąca została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi, poprzez podpisanie skargi lub nadesłanie do akt sprawy jej podpisanego egzemplarza.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, stosowne wezwanie strona skarżąca odebrała osobiście w dniu 17 kwietnia 2019 r., jednakże pozostawiła je bez odpowiedzi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl przepisu art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - zwanej dalej: "p.p.s.a.), skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Podstawowe wymogi, jakim powinny odpowiadać pisma w postępowaniu sądowym określono w art. 46 i art. 47 p.p.s.a. Wobec tego do skargi znajduje zastosowanie art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a., w którym ustawodawca wprowadził wymóg, iż skarga winna zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Na etapie wstępnego badania pisma procesowego brak podpisu strony wnoszącej skargę jest kwalifikowany jako brak formalny. W konsekwencji znajduje zastosowanie art. 49 § 1 p.p.s.a., zgodnie z którym jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod odpowiednim rygorem. W przypadku skargi rodzaj rygoru ustawodawca określił w art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., zgodnie z którym sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Podpisem jest znak ręczny określonej osoby, noszący indywidualne i powtarzalne cechy, pozwalające odróżnić go od innych i umożliwiające identyfikację osoby podpisującego oraz zbadanie autentyczności podpisu (por. Hanna Knysiak -Molczyk (w:) T. Woś, H. Krysiak - Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2005, str. 204-205).

W rozpoznawanej sprawie wniesiona do sądu skarga nie została podpisana a wezwanie do usunięcia braków skargi, które skarżąca odebrała osobiście w dniu 17 kwietnia 2019 r., strona pozostawiła bez odpowiedzi. W tej sytuacji przedmiotowa skarga jest obarczona brakiem uniemożliwiającym jej rozpoznanie w ramach postępowania sądowego, a ustalenie to obliguje Sąd do odrzucenia skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Ake.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.