Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 14 marca 2007 r.
I SA/Łd 269/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Szczygielski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2005 postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) Nr (...) Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu I instancji odmawiające stronie stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 rok. Organ pouczył jednocześnie, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) decyzja może być zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

Przedmiotowe rozstrzygnięcie T. P. otrzymał w dniu 2 stycznia 2007 r.

W dniu 2 lutego 2007 r. pełnomocnik strony wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na wskazane powyżej orzeczenie organu odwoławczego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Kwestię terminu składania skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego reguluje art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., stanowiąc w § 1, że skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W niniejszej sprawie, skarżący odebrał osobiście decyzję z dnia (...) Nr (...) Dyrektora Izby Skarbowej w Ł., w dniu 2 stycznia 2007 r. Skarga powinna więc zostać złożona najpóźniej do dnia 1 lutego 2007 r. Wnosząc środek zaskarżenia 2 lutego 2007 r. pełnomocnik skarżącego uchybił ustawowemu trzydziestodniowemu terminowi.

Z uwagi na powyższy fakt, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. orzekł o odrzuceniu skargi.