Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1097909

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
I SA/Łd 264/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Kasprzak.

Sędziowie: NSA Wiktor Jarzębowski (spr.), WSA Joanna Grzegorczyk-Drozda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 kwietnia 2011 r. sprawy ze skargi P. T. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie określenia podatku akcyzowego z tytułu importu wyrobów akcyzowych postanawia: zawiesić postępowanie sądowo administracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją nr (...) z dnia (...) roku Dyrektor Izby Celnej w Ł. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego (...) w Ł. przedmiocie określenia Piotrowi Tanalskiemu podatku akcyzowego z tytułu importu towarów.

Na powyższą decyzję P. T. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ł.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Celnej w Ł. wniósł o jej oddalenie.

Na terminie rozprawy w dniu (...) roku Przewodniczący stwierdził, że wydana wcześniej decyzja ostateczna w przedmiocie długu celnego została zaskarżona do tutejszego Sądu. Skarga nie została jeszcze rozpoznana. Decyzja ta nie jest zatem prawomocna. Strona skarżąca wniosła o zawieszenie postępowania sądowego do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy w przedmiocie cła, bowiem obliczenie kwoty podatku akcyzowego jest zależne od prawidłowego ustalenia kwoty długu celnego. Pełnomocnik Dyrektora Izby Celnej wniósł o merytoryczne rozpoznanie sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Ł. zważył co następuje:

Postępowanie w niniejszej sprawie należało zawiesić.

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej p.p.s.a., Sąd zawiesza postępowanie sądowe z urzędu, jeżeli wynik tego postępowania uzależniony jest od wyniku m.in. innego toczącego się postępowania sądowoadministracyjnego.

W rozpoznawanej sprawie zachodzi tego rodzaju sytuacja. Zaskarżona do Sądu decyzja dotyczy podatku akcyzowego z tytułu importu towarów. Tymczasem, nie zakończyło się jeszcze prawomocnie postępowanie sądowoadministracyjne w sprawie wywołanej wniesieniem skargi na decyzję w przedmiocie określenia kwoty należnego cła, toczące się pod sygn. (...). W sprawie dotyczącej cła przesądzona zostanie definitywnie kwestia właściwej klasyfikacji importowanych towarów do odpowiedniego kodu CN oraz kwestia wymiaru cła. Obie te kwestie mają wpływ na wymiar podatku akcyzowego, a przede wszystkim na ustalenie, czy dane towary podlegają temu podatkowi (zaklasyfikowanie do kodu CN).

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Ł., na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zawiesił postępowanie.

P.Z-C.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.