Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 22 listopada 2007 r.
I SA/Łd 227/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Kowalski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia T. P. na zarządzenie Przewodniczącego I Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia (...) w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi T. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. Ośrodek Zamiejscowy w P. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiąc czerwiec 2002 r. postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze z dnia (...) roku T. P. wniósł o uchylenie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. Ośrodek Zamiejscowy w P. T. z dnia (...) roku nr (...) oraz poprzedzającej ją decyzji w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiąc czerwiec 2002 r..

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia (...) roku skarżący został wezwany do uzupełnienia braku fiskalnego skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 złotych w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia pod rygorem odrzucenia skargi. Zarządzenie zostało skarżącemu doręczone w dniu (...) roku.

W dniu (...) roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ł. wpłynęło pismo T. P., opatrzone datą (...) roku, które Sąd potraktował jako zażalenie na powyższe zarządzenie.

Zarządzeniem z dnia (...) roku skarżący wezwany został do uzupełnienia braku formalnego zażalenia poprzez złożenie 2 egzemplarzy odpisu zażalenia poświadczonego za zgodność z oryginałem pod rygorem odrzucenia skargi w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia. Skarżący odebrał to wezwanie w dniu (...) roku i nie wykonał nałożonego na niego obowiązku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie podlega odrzuceniu.

Na wstępie zaznaczyć należy, iż do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej (art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Z kolei stosownie do art. 178 wskazanej ustawy wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Zgodnie z art. 194 § 3 powołanej ustawy zażalenie powinno spełniać warunki przewidziane dla pisma strony, ponadto zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia, wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie. W myśl art. 47 § 1 cytowanej ustawy do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Gdy zażalenie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia (art. 49 § 1 i art. 178 w związku z art. 197 § 2 powoływanej ustawy).

W rozpoznawanej sprawie T. P. zarządzeniem z dnia (...) roku wezwany został do uzupełnienia braków formalnych skargi. Przedmiotowe zarządzenie zawierało pouczenie oraz wskazywało konsekwencje niewykonania nałożonego obowiązku. Pomimo tego skarżący nie nadesłał 2 egzemplarzy odpisu zażalenia poświadczonego za zgodność z oryginałem.

Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie art. 197 § 2 w zw. z art. 178 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.