Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 21 kwietnia 2008 r.
I SA/Łd 226/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Kowalski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiąc maj 2002 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze z dnia (....) roku T. P. wniósł o uchylenie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) roku nr (...) oraz poprzedzającej ją decyzji w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiąc maj 2002 r..

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia (...) roku skarżący został wezwany do uzupełnienia braku fiskalnego skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 złotych w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia pod rygorem odrzucenia skargi. Zarządzenie zostało skarżącemu doręczone w dniu (....) roku.

W dniu (...) roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ł. wpłynęło pismo T. P., opatrzone datą 22 lutego 2007 r., które Sąd potraktował jako zażalenie na powyższe zarządzenie.

Zarządzeniem z dnia (...) roku skarżący wezwany został do uzupełnienia braku formalnego zażalenia poprzez złożenie 2 egzemplarzy odpisu zażalenia poświadczonego za zgodność z oryginałem pod rygorem odrzucenia skargi w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia. Skarżący odebrał to wezwanie w dniu 16 marca 2007 r. i nie wykonał nałożonego na niego obowiązku.

Postanowieniem z dnia (...) roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Ł. odrzucił zażalenia sporządzone przez skarżącego.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia (...) roku skarżący ponownie został wezwany do uzupełnienia braku fiskalnego skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 złotych w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia pod rygorem odrzucenia skargi. Zarządzenie zostało skarżącemu doręczone w dniu 3 marca 2008 r.. T. P. nie uiścił należnego wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W myśl § 3 tego przepisu skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

Skarżący nie uiścił wymaganego wpisu sądowego od skargi w wyznaczonym terminie - nie uzupełnił zatem braków fiskalnych skargi.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 220 § 3 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.