Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 23 listopada 2007 r.
I SA/Łd 213/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor Ewa Cisowska-Sakrajda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik 2002 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Radca prawny E. G. w imieniu R. P. wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w R. z dnia (...) nr (...) w zakresie podatku od towarów i usług za październik 2002 r.

Zarządzeniem z dnia (...) wezwano pełnomocnika skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 2.272 zł w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. W odpowiedzi na to wezwanie skarżący wnioskiem z dnia 27 marca 2007 r. wniósł o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. Wniosek ten Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zarządzeniem z dnia 24 lipca 2007 r. pozostawił bez rozpoznania. Wobec uprawomocnienia się powyższego zarządzenia w dniu 10 września 2007 r. wezwano skarżącego ponownie do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 2.272 zł w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi - zarządzenie z dnia 9 października 2007 r. Wezwanie to doręczono skarżącemu do rąk pełnomocnika w dniu 6 listopada 2007 r.

W odpowiedzi na to wezwanie pełnomocnik skarżącego w dniu 6 listopada 2007 r. złożył w urzędzie pocztowym pismo, w którym wniósł o przekazanie znajdujących się w aktach niezbędnych dokumentów z zakresu starania się przez skarżącego o przyznanie prawa pomocy, uprzednio już przekazanych skarżącemu na adres Aresztu Śledczego w P.T.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Stosownie do przepisu art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., od skargi pobiera się wpis, zaś według art. 220 § 1 zdanie pierwsze p.p.s.a. sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

W analizowanej sprawie, R. P., pomimo doręczenia w dniu 6 listopada 2007 r. ponownego wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w R. z dnia (...) nr (...) w zakresie podatku od towarów i usług za październik 2002 r. oraz upływu w dniu 13 listopada 2007 r. terminu do jego wykonania, nie uiścił wpisu sądowego. Wprawdzie w odpowiedzi na wezwanie Sądu do uiszczenia wpisu sądowego pełnomocnik skarżącego w piśmie z dnia 6 listopada 2007 r. wniósł o przekazanie znajdujących się w aktach niezbędnych dokumentów z zakresu starania się przez skarżącego o przyznanie prawa pomocy, uprzednio już przekazanych skarżącemu na adres Aresztu Śledczego w P.T., niemniej jednak podkreślić należy, iż Sąd zarządzeniem z dnia 22 maja 2007 r. przesłał skarżącemu za pośrednictwem Naczelnika Aresztu Śledczego w P. T. formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy i zobowiązał do jego wypełnienia, podpisania i zwrócenia do Sądu w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia tego wniosku bez rozpoznania. Skarżący, pomimo osobistego potwierdzenia odbioru tego formularza, nie odesłał tego formularza do dnia dzisiejszego. Uznać zatem należało, iż w stosunku do skarżącego upłynął już termin do skutecznego żądania zwolnienia z obowiązku uiszczenia wpisu sądowego. W konsekwencji więc skarżący R. P. obowiązany był do uiszczenia wpisu sądowego w terminie wskazanym w kolejnym wezwaniu Sądu, tj. do dnia 13 listopada 2007 r. Skoro jednak tego nie uczynił, to złożona przez niego skarga zawiera wadę fiskalną uniemożliwiającą nadanie jej dalszego biegu. Nie usunięcie w zakreślonym terminie powyższego braku, skutkuje odrzuceniem skargi. Stosownie bowiem do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Odrzucenie przez sąd skargi R. P. jest równoznaczne z odmową rozpatrzenia sprawy i wydania merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie. Pomimo odrzucenia niniejszej skargi, R. P. nadal będzie występował w postępowaniu sądowoadministracyjnym w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik 2002 r., skutecznie uruchomionym skargą D. P., jednakże jako uczestnik tego postępowania.

Na marginesie podnieść należy, iż skarżący jest reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika w osobie radcy prawnego E. G., a od zarządzenia z dnia 24 lipca 2007 r. o pozostawieniu wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy przysługiwało prawo wniesienia środka zaskarżenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego zarządzenia. W sprawie nie wniesiono jednak sprzeciwu, choć w uzasadnieniu tego zarządzenia jako przyczynę pozostawienia wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych bez rozpoznania Sąd podał wskazaną wyżej okoliczność nie odesłania formularza. Nadto od profesjonalnego pełnomocnika należy oczekiwać formułowania wniosków w sposób jasny, precyzyjny i jednoznaczny. Sąd nie może bowiem domyślać się intencji wnioskodawcy. Wymogu tego nie spełnia jednak zawarty w piśmie z dnia 6 listopada 2007 r. na str. 2 pkt 1 wniosek pełnomocnika, którego treść przytoczono wyżej w niniejszym uzasadnieniu.

Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 220 § 3 ustawy -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.

M. ST.