Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1097907

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 12 kwietnia 2011 r.
I SA/Łd 184/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bartosz Wojciechowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku "A" T. P. Spółki z o.o. z siedzibą w Ł. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi "A" T. P. Spółki z o.o. z siedzibą w Ł. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji I instancji i określenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za kwiecień 2005 r. postanawia: odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

"A" T. P, Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ł. skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) r. w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji i określenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za kwiecień 2005 r.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I pełnomocnik strony skarżącej został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Odbiór wezwania pokwitował pracownik kancelarii adwokackiej w dniu (...) r.

Żądany wpis uiszczono w dniu (...) r., a więc 13 dni po upływie zakreślonego terminu.

Pismem z dnia (...) roku pełnomocnik strony skarżącej adw. R. G. wniósł o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi. W uzasadnieniu wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu podał, iż strona skarżąca została poinformowana w dniu 10 marca 2011 r. droga mailową przez kancelarię adwokacką o wysokości i terminie do uiszczenia wpisu sądowego. Z uzyskanych informacji wynika, iż prezes skarżącej spółki zleciła dokonanie wskazanej opłaty pracownikowi w dziale finansowym swojej firmy. Tego rodzaju rozwiązanie było praktykowane w spółce "A", tj., jak zaznaczył pełnomocnik wszystkie płatności były przekazywane do działu finansowego, gdzie polecenia wpłat zawsze były wykonywane na bieżąco. Także w ostatnim dniu terminu pracownik kancelarii uzyskał w skarżącej spółce zapewnienie, iż wpis został uiszczony. Dopiero w dniu (...) r. pełnomocnik strony skarżącej uzyskał z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ł. informację, ze wpis od skargi w przedmiotowej sprawie nie został uiszczony. W tej sytuacji, z uwagi na to, iż pracownik, któremu polecono uregulowanie tej opłaty nie wywiązał się ze swoich obowiązków adw. R. G. argumentował, iż brak winy we wskazanym uchybieniu terminu po stronie skarżącej należy uznać za co najmniej uprawdopodobniony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., cytowanej dalej jako p.p.s.a.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

Stosownie do art. 87 § 1 p.p.s.a., pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2 p.p.s.a.). Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 4 p.p.s.a.).

Z przywołanych przepisów wynika, że Sąd może przywrócić termin kiedy spełnione zostaną łącznie cztery przesłanki: uprawdopodobnienie braku winy w uchybieniu terminowi; wniesienie wniosku o przywrócenie terminu; dochowanie terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu oraz dopełnienie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu tej czynności, dla której był ustanowiony przywracany termin.

W ocenie Sądu w niniejszej sprawie nie wykazano dostatecznie okoliczności świadczących o braku winy w uchybieniu terminowi. Stwierdzenia wnioskodawcy zawarte we wniosku, a w szczególności to, że stałą praktyką w skarżącej Spółce było posługiwanie się pracownikami działu finansowego w celu dokonania poleceń zapłaty nie mogą być uznane za wystarczające do przywrócenia terminu. Czym innym jest bowiem nałożenie na pracownika obowiązku realizacji polecenia przełożonego, a czym innym kontrola, czy obowiązek ten został zrealizowany, zwłaszcza w tak istotnej kwestii, jak opłata sądowa.

W tym miejscu wskazać należy, iż w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego bardzo wyraźnie wskazuje się, że o braku winy w uchybieniu terminu można mówić jedynie wtedy, gdy strona nie mogła usunąć przeszkody nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku (post. Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 października 2002 r., V SA 793/02, niepubl. w zbiorze urzędowym, dostępne Lex nr 55832). Podnosi się także, iż kryterium braku winy, jako przesłanka zasadności wniosku o przywrócenie terminu, polega na dopełnieniu przez stronę obowiązku dołożenia szczególnej staranności przy dokonywaniu czynności procesowej. W tym kontekście wskazać należy, iż nie można niewątpliwe uznać, że skarżąca działała z należytą starannością i troską o swoje interesy, skoro ograniczyła się jedynie do wydania polecenia zapłaty pracownikowi działu finansowego, nie sprawdzając już, czy czynność tę pracownik wykonał, co wskazuje, iż nie działała z należytą starannością przy prowadzeniu swojej sprawy. Niewątpliwie zatem okoliczności podniesione przez pełnomocnika strony skarżącej w żadnej mierze nie uzasadniają przyjęcia, iż po stronie spółki "A" wystąpiły przeszkody, które wykluczają winę strony skarżącej.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a., odmówił skarżącym przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi.

P-Z.-C.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.