Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1278927

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 15 stycznia 2013 r.
I SA/Łd 1545/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Świderska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział I po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) roku Nr (...) w przedmiocie: odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. odmówiło D. K. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy K. z dnia (...) w sprawie uchylenia własnej decyzji z dnia (...) ustalającej wymiar podatku od nieruchomości za 2010 rok. Postanowienie zawierała pouczenie o prawie do wniesienia skargi do sądu administracyjnego za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S., w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Powyższe postanowienie zostało doręczone podatniczce w trybie "awizo" w dniu 17 października 2012 r.

W dniu 19 listopada 2012 r. D. K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ł. skargę na powyższe postanowienie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270) zwanej dalej "p.p.s.a." skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

W rozstrzyganej sprawie D. K. wystąpiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ł. ze skargą na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...), doręczone skarżącej wraz z prawidłowym pouczeniem o środku zaskarżenia i sposobie jego wniesienia w dniu 17 października 2012 r. w trybie "awizo". Termin do wniesienia skargi na powyższą decyzję upłynął więc w dniu 16 listopada 2012 r. Skarżąca wniosła swoją skargę w dniu 19 listopada 2012 r., a więc z uchybieniem terminu ustawowego.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 w związku z art. 53 § 1 p.p.s.a. należało orzec jak w sentencji.

mk

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.