Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1278925

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 2 stycznia 2013 r.
I SA/Łd 1529/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Kowalska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w Wydziale I po rozpoznaniu w dniu 2 stycznia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E. W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi E. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie: odmowy umorzenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych postanawia: przyznać skarżącej E. W. prawo pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 14 listopada 2012 r. E. W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ł. skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) odmawiającą podatniczce umorzenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 1998, 2000, 2002, 2003, 2005, 2008, odsetek za zwłokę od niezapłaconych zaliczek w tym podatku za maj-lipiec 2005 r. oraz zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym za 1998 rok. W skardze zawarty był wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

W nadesłanym na wezwanie sądu na urzędowym formularzu PPF oświadczeniu o stanie rodzinnym majątku i dochodach E. W. wskazała, iż jej jedyny dochód stanowi emerytura w wysokości 1.394 zł, z której po potrąceniach komorniczych skarżącej na utrzymanie pozostaje kwota 823 zł. Skarżąca zamieszkuje w mieszkaniu lokatorskim o powierzchni 43 m2 jej jedyny majątek stanowi 1/2 pawilonu handlowego o powierzchni 64 m2 we współwłasności z byłym mężem. Miesięczne koszty utrzymania mieszkania wnioskodawczyni wynoszą przeciętnie ok. 650 zł (czynsz telefon, gaz, energia elektryczna). Pozostała kwota emerytury nie wystarcza skarżącej na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270) dalej p.p.s.a., prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1 cyt. ustawy). W myśl art. 245 § 1 p.p.s.a. prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. W niniejszej sprawie skarżąca wystąpiła o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, czyli o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym. Stosownie do treści art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym osobie fizycznej następuje, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od oceny referendarza sądowego zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania pomocy prawnej.

We wniosku o przyznanie prawa pomocy E. W. wskazała, że aktualnie jej jedynym źródłem utrzymania są dochody z emerytury, które po potrąceniach komorniczych wynoszą 823 zł miesięcznie. Skarżąca zamieszkuje w mieszkaniu lokatorskim o powierzchni 43 m2, którego miesięczne koszty utrzymania wynoszą przeciętnie ok. 650 zł (czynsz telefon, gaz, energia elektryczna). Uwzględniając powyższe, wysokość wpisu od skarg w sprawie niniejszej 500 zł, oraz treść art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. należało uznać, że skarżąca wykazała, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku koniecznego utrzymania, dlatego, w celu zachowania prawa do sądu, zasadnym jest przyznanie jej prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 245 § 3 p.p.s.a., oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.

mk

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.