Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 7 sierpnia 2007 r.
I SA/Łd 151/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka.

Sędziowie: NSA Piotr Kiss, Asesor, WSA Renata Kubot-Szustowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział I po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2007 r. na rozprawie przy udziale sprawy ze skargi J. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie: opłaty targowej postanawia

1)

umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne;

2)

zasądzić od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. na rzecz J.S. kwotę sto (100) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją nr (...) z dnia (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł., po rozpoznaniu odwołania J.S. od decyzji Burmistrza R. z dnia (...), nr (...) w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w opłacie targowej za okres 1 - 4, 12 - 25, 30-31 marca 2005 r. w kwocie 120,00,-zł. działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) w zw. z art. 15 ustawy z dnia 12.stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 9 z 2002 r., poz. 84 ze zm.) utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji.

W skardze na powyższe rozstrzygniecie J.S., wskazując na naruszenie norm prawa materialnego oraz przepisów postępowania, wniósł o jego uchylenie i zasądzenie kosztów postępowania.

W piśmie z dnia (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł., załączając decyzję własną z tej daty, wniosło o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego, z uwagi na uchylenie zaskarżonej decyzji, w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30.sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej w dalszej części rozważań p.p.s.a.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 54 § 3 p.p.s.a. organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. W rozpoznawanej sprawie, decyzja będąca przedmiotem zaskarżenia została wyeliminowana z obrotu prawnego na skutek jej uchylenia przez organ administracji, w trybie tzw. autokontroli. Oznacza to, że przestał istnieć przedmiot zaskarżenia, co czyni postępowanie w niniejszej sprawie zbędnym.

Biorąc pod uwagę powyższe, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzeczono zatem o jego umorzeniu jako bezprzedmiotowym.

Po myśli art. 201 § 1 p.p.s.a. natomiast, zasądzono na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania w wysokości odpowiadającej uiszczonemu przezeń wpisowi sądowemu.