Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1278917

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 22 stycznia 2013 r.
I SA/Łd 1491/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Kasprzak (spr.).

Sędziowie WSA: Ewa Cisowska-Sakrajda, Paweł Kowalski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 stycznia 2013 r. sprawy ze skargi R. T. K. na interpretację Ministra Finansów z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 6 marca 2012 r. R. T. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia (...) w przedmiocie przepisów prawa podatkowego w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zaskarżona interpretacja dotyczy kwestii związanych z przychodem akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej oraz obowiązkiem odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje.

W świetle art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 13 marca 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej "p.p.s.a."), sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W rozpoznawanej sprawie występuje tego rodzaju zależność, bowiem postanowieniem z dnia 18 grudnia 2012 r. (II FSK 754/11) Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił do rozpoznania składowi siedmiu sędziów NSA następujące zagadnienie prawne:

1.

"Czy przychód (dochód) osoby fizycznej będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej jest, stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej ?

2. Czy w świetle art. 44 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik ma obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w trakcie roku podatkowego, poprzez ustalanie co miesiąc przychodów i kosztów ich uzyskania przypadających na niego jako wspólnika czy też obowiązek zapłaty zaliczki z tego tytułu powstanie dopiero w momencie podjęcia uchwały o podziale dywidendy albo w momencie wypłaty dywidendy ?".

Z uwagi na przedstawione organowi przez skarżącego zdarzenia przyszłe i sformułowane na ich tle pytania, podjęcie uchwały rozstrzygającej powyższe zagadnienia będzie miało bezpośredni wpływ na kierunek orzeczenia w niniejszej sprawie.

W tym stanie rzeczy, Sąd w oparciu o art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. postanowił zawiesić postępowanie sądowe.

E.B.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.