Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748158

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 18 czerwca 2015 r.
I SA/Łd 1307/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Wiktor Jarzębowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku M. C. o sprostowania oczywistej omyłki zawartej w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi - Wydział I z dnia 14 maja 2015 r. sygn. akt I SA/Łd 1307/14 w sprawie ze skargi M. C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy od stycznia do maja, za sierpień i wrzesień 2008 r. postanawia: sprostować oczywistą omyłkę zawartą w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi - Wydział I z dnia 14 maja 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 1307/14, w ten sposób, że na stronie 14 uzasadnienia w czwartym wierszu od dołu w miejsce roku: "2012" wpisać rok: "2008".

Uzasadnienie faktyczne

Na skutek oczywistej omyłki zawartej w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi - Wydział I z dnia 14 maja 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 1307/14, rozważając kwestię przedawnienia zobowiązania w podatku od towarów i usług błędnie na stronie 14 wskazano, iż chodzi o "poszczególne miesiące 2012 r." (czwarty wiersz od dołu), tymczasem, jak wynika z akt sprawy, chodzi o "poszczególne miesiące 2008 r.".

W tej sytuacji Sąd postanowił uwzględnić wniosek pełnomocnika skarżącego o sprostowanie powyższej omyłki.

Z tych względów, na podstawie art. 156 § 1 i 2 oraz art. 160 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Ake.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.