Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1097900

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 3 marca 2011 r.
I SA/Łd 1305/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Kowalski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. F. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 rok od dochodów nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. F. wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 rok od dochodów nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia (...) r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi. W treści zarządzenia wskazano wysokość wpisu od skargi, termin, w którym należy uiścić wpis oraz zamieszczono pouczenie o konsekwencjach nieuiszczenia wpisu od skargi.

Odpis przedmiotowego zarządzenia został doręczony stronie na adres wskazany w skardze, w dniu (...) r. Skarżąca nie uiściła wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej: "p.p.s.a.", sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania (...). W myśl § 3 tego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie, skarżąca pomimo prawidłowo doręczonego odpisu zarządzenia zawierającego wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi, nie uiściła opłaty sądowej.

Wobec powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. postanowił o odrzuceniu skargi.

P.Z-C.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.