Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1970816

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 20 stycznia 2016 r.
I SA/Łd 1301/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bogusław Klimowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. W. i T. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) roku Nr (...) w przedmiocie: umorzenia postępowania odwoławczego od postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności postanawia: odrzucić skargę J. W.

Uzasadnienie faktyczne

Dyrektor Izby Skarbowej w Ł., zaskarżonym postanowieniem z 31 sierpnia 2015 r., umorzył postępowanie odwoławcze wszczęte zażaleniem T. W. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. M. z (...) r., którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności decyzji tegoż organu z (...) roku, określającej T. W. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 rok.

Na powyższe rozstrzygnięcie skargę wnieśli J. W. i T. W.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 50 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), powoływanej dalej jako p.p.s.a., uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym.

Jak stanowi natomiast art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne.

W ocenie sądu skargę J. W. należało odrzucić, bowiem nie posiada on interesu prawnego do wniesienia skargi w niniejszej sprawie, rozumianego jako istnienie związku między sferą indywidualnych praw i obowiązków, a zaskarżonym aktem.

Zaskarżonym postanowieniem umorzono postępowanie odwoławcze wszczęte zażaleniem T. W. na postanowienie, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności decyzji, określającej T. W. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 rok. Tym samym zaskarżone postanowienie nie oddziałuje w żaden sposób na sferę uprawnień czy obowiązków J. W.

Skarga wnoszona na decyzję (postanowienie), która ma zostać poddana kontroli sądowoadministracyjnej, musi dotyczyć tylko "własnej sprawy administracyjnej", rozumianej jako przewidziana w przepisach prawa administracyjnego możliwość konkretyzacji uprawnień i obowiązków stron stosunku administracyjnoprawnego, którymi są organ administracji publicznej i indywidualny podmiot. W tej płaszczyźnie więc interes prawny, o którym mowa w art. 50 § 1 p.p.s.a. ma charakter materialnoprawny. Jest oparty na normach administracyjnego prawa materialnego, gdzie musi istnieć norma prawna przewidująca, w określonym stanie faktycznym i w odniesieniu do określonego podmiotu, możliwość wydania określonego aktu lub też podjęcia określonej czynności (por. Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2005, s. 213-214, teza 7).

W konsekwencji sąd, uznając, że wniesienie skargi przez J. W. jest w niniejszej sprawie niedopuszczalne, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. orzekł o jej odrzuceniu.

A.Ke

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.