Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1026833

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 19 lutego 2009 r.
I SA/Łd 1280/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Arkadiusz Cudak (spr.).

Sędziowie: NSA Teresa Porczyńska, Asesor, WSA Cezary Koziński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lutego 2009 r. sprawy ze skargi J. S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości w podatku od towarów i usług za lipiec 2007 r. postanawia: zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem z dnia (...)roku, nr (...) Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł. z dnia (...) roku w przedmiocie zaliczenia J. S. nadpłaty wynikającej z korekt deklaracji VAT - 7 za czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień 2007 r. oraz z decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł. z dnia (...) roku określającej J. S. nadpłatę w podatku od towarów i usług za grudzień 2005 r. na poczet zaległości w podatku od towarów i usług za lipiec 2007 r..

Na powyższe postanowienie J. S. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Postępowanie w przedmiocie określenia nadpłaty za miesiąc grudzień 2005 r. nie zostało zakończone decyzją ostateczną; jest na etapie postępowania odwoławczego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Po myśli art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd administracyjny może zawiesić postępowanie, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania, m.in. postępowania administracyjnego.

Tego rodzaju sytuacja procesowa zrodziła się w niniejszej sprawie.

Zaskarżone do Sądu postanowienie dotyczy zaliczenia nadpłaty w podatku VAT m.in. za miesiąc grudzień 2005 r., a wynikającej z decyzji organu podatkowego. Decyzja w tym przedmiocie nie jest ostateczna. Skoro w rozstrzygnięciu tym wypowiedziano się w przedmiocie nadpłaty w podatku od towarów i usług, która to nadpłata podlegała rozliczeniu w postępowaniu zakończonym postanowieniem zaskarżonym w niniejszej sprawie, to rozstrzygnięcie to ma niewątpliwie charakter prejudycjalny.

Przeprowadzenie kontroli postanowienia zaskarżonego w niniejszej sprawie uzależnione jest od dysponowania rozstrzygnięciem o wysokości nadpłaty w podatku VAT za miesiąc grudzień 2005 r., która to kwota bezpośrednio rzutuje na rozliczenie nadpłaty w niniejszej sprawie. W tym zaś zakresie brak jest jeszcze ostatecznego rozstrzygnięcia organów podatkowych

Z tej przyczyny, celowym jest zawieszenie postępowania do czasu zakończenia postępowania w przedmiocie nadpłaty w podatku VAT za grudzień 2005 r..

Reasumując, Sąd ocenił że w rozpoznawanej sprawie zachodzi podstawa do zawieszenia postępowania sądowego z urzędu. Na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd postanowił zawiesić postępowanie w sprawie,

M.Ko.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.