Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 989272

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 27 lutego 2009 r.
I SA/Łd 1279/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Tarno.

Sędziowie: NSA Bogdan Lubiński, WSA Ewa Cisowska Sakrajda (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2009 r. na rozprawie sprawy ze skargi K. B. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.