Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1790590

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 14 września 2015 r.
I SA/Łd 1151/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 14 września 2015 r. Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi w Wydziale I - Magdalena Sieniuć po rozpoznaniu w dniu 14 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata P. W. o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi H. D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) roku Nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 rok postanawia: przyznać i nakazuje wypłacić z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych, tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy, powiększoną o kwotę należnego podatku od towarów i usług, na rzecz adwokata P. W., prowadzącego Kancelarię Adwokacką w Ł., przy Al. A. 80/82.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 11 maja 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, po rozpoznaniu wniosku H. D., odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) roku w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 rok.

W zażaleniu na powyższe postanowienie pełnomocnik skarżącego z urzędu w osobie adwokata P. W., żądając uchylenia zaskarżonego postanowienia i wydania orzeczenia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji, jednocześnie wniósł o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego w zakresie sporządzenia zażalenia, oświadczając, że nie zostały one opłacone w całości ani w części.

Postanowieniem z dnia 13 lipca 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił powyższe zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 11 maja 2015 r. o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, odnosząc się zaś do wniosku pełnomocnika skarżącego o zasądzenie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wskazał na właściwość wojewódzkiego sądu administracyjnego w tym zakresie.

Pismem z dnia 16 lipca 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny przesłał Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi odpis powyższego postanowienia z dnia 13 lipca 2015 r. wraz z aktami niniejszej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 250 § 1 ustawy z dnia 30 września 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej jako: "p.p.s.a.", wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 461), którego przepis § 19 stanowi, że koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują opłatę w wysokości nie wyższej niż

150% stawek minimalnych, o których mowa w rozdziałach 3 - 5 oraz niezbędne udokumentowane wydatki adwokata.

Na gruncie rozpoznawanej sprawy wniosek o wynagrodzenie za zastępstwo prawne podlega uwzględnieniu w zakresie dotyczącym udziału w postępowaniu zażaleniowym, przez co należy rozumieć sporządzenie zażalenia. Wysokość wynagrodzenia za pomoc prawną w postępowaniu zażaleniowym ustala się zgodnie z przepisem § 18 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia i wynosi ona 120 złotych. O wysokości wynagrodzenia orzeczono mając na uwadze postanowienie § 2 ust. 3 rozporządzenia, zgodnie z którym w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, wynagrodzenie podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

Wobec powyższego, na podstawie art. 250 § 1 i art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a. w zw. z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. d oraz z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Ake.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.