Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2917227

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 3 listopada 2010 r.
I SA/Łd 1135/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Kasprzak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi Z. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie: odmowy uchylenia decyzji ustalającej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2002 od dochodu z nieujawnionych źródeł postanawia: odmówić zawieszenia postępowania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.