I SA/Łd 1128/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2203088

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 7 lutego 2017 r. I SA/Łd 1128/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Wiktor Jarzębowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) roku Nr (...) UNP (...) w przedmiocie odmowy uchylenia własnej decyzji ostatecznej w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 rok postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 22 grudnia 2016 r. A. K. został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł od skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) roku w przedmiocie odmowy uchylenia własnej decyzji ostatecznej w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 rok - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis powyższego zarządzenia został doręczony skarżącemu w dniu 19 stycznia 2017 r. Mimo upływu zakreślonego terminu, nałożony zarządzeniem obowiązek nie został przez skarżącego wykonany.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), dalej jako: "p.p.s.a.", sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania (...). Zgodnie zaś z § 3 tego artykułu, skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I z dnia 22 grudnia 2016 r. wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od skargi zostało doręczone skarżącemu w dniu 19 stycznia 2017 r. Termin na wykonanie powyższego zarządzenia upłynął zatem w dniu 26 stycznia 2017 r. W wyznaczonym 7-dniowym terminie skarżący nie uiścił wskazanego powyżej wpisu sądowego od skargi, a tym samym nie uzupełnił braku formalnego skargi, uniemożliwiając Sądowi nadanie jej dalszego biegu.

Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. odrzucił skargę.

Ake.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.