I SA/Łd 1039/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2203064

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 7 lutego 2017 r. I SA/Łd 1039/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 7 lutego 2017 r. Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi w Wydziale I Małgorzata Kowalska po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. J.-S. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi M. J.-S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) roku znak: (...) UNP:(...) w przedmiocie: orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej za zaległości spółki z ograniczona odpowiedzialnością w podatku od towarów i usług za lipiec, sierpień i wrzesień 2011 r. wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami egzekucyjnymi postanawia: przyznać skarżącej M. J.-S. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 28 października 2016 r. M. J.-S. wystąpiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi ze skargą na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z (...) roku w przedmiocie: orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej za zaległości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w podatku od towarów i usług za lipiec, sierpień i wrzesień 2011 r. wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami egzekucyjnymi. W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 500 zł strona wystąpiła z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym.

Ze złożonego na urzędowym formularzu PPF oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym oraz dokumentów i wyjaśnień udzielonych na wezwanie referendarza sądowego wynika, że skarżąca wspólnie z niepełnosprawną córką prowadzi gospodarstwo domowe, którego źródła utrzymania stanowią: zasiłek rodzinny w wysokości 245 zł, alimenty córki 500 zł, zasiłek pielęgnacyjny 153 zł oraz stypendium 740 zł netto miesięcznie. Wnioskodawczyni nie posiada żadnego majątku. Jest najemcą mieszkania w Miejskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Miesięczne koszty utrzymania tego mieszkania wynoszą ok. 931 zł (czynsz, woda, ogrzewanie, prąd, gaz). Dodatkowo rodzina ponosi wysokie wydatki na leki i żywność bezglutenową ok. 400 zł miesięcznie. Wnioskodawczyni oświadczyła także, że nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem, który reprezentował ją wyłącznie na etapie postępowania podatkowego.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Wniosek jest zasadny.

Stosownie do treści art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.)- dalej "p.p.s.a." prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1 cyt. ustawy). W myśl art. 245 § 1 p.p.s.a. prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. W niniejszej sprawie skarżąca wystąpiła o prawo pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata (punkt 4 formularza PPF), czyli o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym. Stosownie do treści art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od oceny referendarza sądowego zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania pomocy prawnej. Należy jeszcze podkreślić, iż udzielenie stronie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym jest formą jej dofinansowania z budżetu państwa i przez to powinno się sprowadzać do wypadków, w których zdobycie środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu sądowym jest rzeczywiście, obiektywnie niemożliwe.

Z wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że skarżąca wspólnie z niepełnosprawną córką prowadzi gospodarstwo domowe, którego źródła utrzymania stanowią: zasiłek rodzinny, alimenty córki, zasiłek pielęgnacyjny oraz stypendium w łącznej wysokości 1.638 zł netto miesięcznie. Wnioskodawczyni nie posiada żadnego majątku. Jest najemcą mieszkania w Miejskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Miesięczne koszty utrzymania tego mieszkania wynoszą ok. 931 zł (czynsz, woda, ogrzewanie, prąd, gaz). Dodatkowo rodzina ponosi wysokie wydatki na leki i żywność bezglutenową ok. 400 zł miesięcznie. Uwzględniając powyższe, wysokość wpisu od skargi w sprawie niniejszej (500 zł) stosownie do treści art. 245 § 2 i art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. należało uznać, że skarżąca wykazała, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania i dlatego w celu zachowania prawa do sądu zasadnym jest przyznanie jej prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w Ł. (art. 253 p.p.s.a.).

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w zw. z art. 245 § 2 i art. 246 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.

Ake.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.