Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2917241

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 19 listopada 2010 r.
I SA/Łd 1032/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bogusław Klimowicz.

Sędziowie: NSA Teresa Porczyńska, WSA Joanna Tarno (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2010 r. sprawy ze skargi W. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2005 r. oraz nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za I, II i III kwartał 2005 r. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.