Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3090568

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 20 października 2020 r.
I SA/Kr 900/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Waldemar Michaldo.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 20 października 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. G. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w N. z dnia (...) sierpnia 2020 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek za kwiecień 2020 r. postanawia: stwierdzić swą niewłaściwość i przekazać sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie jako sądowi właściwemu miejscowo do rozpoznania sprawy

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) sierpnia 2020 r. nr (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w N. S., na podstawie art. 31zq ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.), odmówił G. G. prawa do zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek na własne obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne za okres kwiecień 2020 r.

Pismem z dnia (...) sierpnia 2020 r. G. G. wniosła skargę na powyższą decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w N. S.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Zgodnie z treścią § 1 pkt 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652 z późn. zm.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie jest właściwy dla obszaru województwa małopolskiego. Równocześnie art. 13 § 3 p.p.s.a. umożliwia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze rozporządzenia, przekazanie wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu rozpoznawanie spraw określonego rodzaju należących do właściwości innego wojewódzkiego sądu administracyjnego, jeżeli wymagają tego względy celowości.

Zaskarżona w niniejszej sprawie decyzja została wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, którego siedziba znajduje się w mieście stołecznym Warszawie (art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.). Co prawda przedmiotową decyzję wydał Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w N. S. jednak z uwagi na okoliczność, iż jako oddział ZUS nie posiada osobowości prawnej, nie jest możliwym przypisanie mu statusu strony postępowania.

Sądem administracyjnym miejscowo właściwym do rozpoznania niniejszej sprawy jest zatem, zgodnie ze wskazaną powyżej regułą ogólną wynikającą z art. 13 § 2 p.p.s.a. w związku z treścią § 1 pkt 13 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, będący właściwym dla obszaru województwa mazowieckiego.

Jednocześnie stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie nie znajduje zastosowania § 1 pkt 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1773). Na podstawie tego przepisu wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę, została przekazana do rozpoznania część spraw z zakresu działania Prezesa Zakładu Ubezpieczeń. Zakres przekazania został jednak ograniczony tylko do tych spraw, których przedmiot stanowi umorzenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek, określonych w art. 28 i art. 29 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Podstawę prawną zaskarżonej decyzji stanowi natomiast art. 31zq ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.). Jej przedmiotem jest z kolei zwolnienie z opłacenia należności z tytułu składek, nie zaś umorzenie, odroczenie terminu płatności ani rozłożenie na raty należności z tytułu składek, określone w art. 28 i art. 29 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zatem ustalenie właściwości miejscowej następuje na podstawie regulacji ogólnej, zawartej w art. 13 § 2 p.p.s.a.

Mając powyższe na względzie, na podstawie art. 59 § 1 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie z powodów przytoczonych powyżej stwierdził swą niewłaściwość miejscową i przekazał sprawę sądowi właściwemu miejscowo, tj. Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

--3

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.