Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1399056

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 26 listopada 2013 r.
I SA/Kr 884/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Monika Rudzka (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku G.K. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie doradcy podatkowego w sprawie ze skargi G. K. i S.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego dnia 18 marca 2013 r. nr: (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości III i IV raty podatku od nieruchomości za 2011 rok postanawia I) zwolnić G.K. od kosztów sądowych; II) ustanowić dla G.K. doradcę podatkowego, którego wyznaczy Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Uzasadnienie faktyczne

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynął wniosek G.K. o całkowite zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie doradcy podatkowego w związku z trudną sytuacją materialną i zdrowotną rodziny. Skarżąca podniosła, iż oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym, dochodach i źródłach utrzymania zostało przedstawione do spraw o sygn. III SA/Kr 1389/12, III SA/Kr 1386/12, III SA/Kr 1387/12.

W związku z tym, że wniosek o przyznanie prawa pomocy został złożony bez zachowania przewidzianej prawem formy skarżącej został przesłany formularz wniosku "PPF" celem jego wypełnienia i odesłania do tut. Sądu w terminie siedmiu dni, pod rygorem pozostawienia wniosku o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania.

W wyznaczonym terminie G.K. uzupełniła brak formalny. We wniosku skarżąca oświadczyła, że źródłem jej utrzymania jest zasiłek stały z tytułu niepełnosprawności w wysokości 432 zł. W skład majątku wnioskodawczyni wchodzi dom o powierzchni 482 m2, w tym powierzchnia mieszkalna 100 m2, zajęty przez komornika. Strona nie dysponuje zasobami pieniężnymi, ani oszczędnościami.

Uzasadniając wniosek skarżąca podniosła, iż jest przewlekle chora na mieszaną chorobę tkanki łącznej, cierpi na nadciśnienie, kłębkowe zapalenie nerek, Zespół Reypo, a także zakrzepicę nóg. Pomimo podjętych starań od wielu lat nie pracuje z uwagi na brak takich możliwości na rynku pracy. Strona posiada zaległości w płatnościach za wodę w wysokości około 240 zł. W miesiącu październiku bieżącego roku wnioskodawczyni dokonała opłaty za gaz w wysokości 146,45 zł, za prąd w wysokości 121 zł, a także wykupiła leki za kwoty 66,09 zł i 3,50 zł oraz zakupiła okulary za kwotę 86,69 zł (zaćma). W listopadzie 2013 jej wydatki na leki wyniosły 9,90 zł i 19,06 zł. Strona podniosła, iż ze względu na brak środków finansowych nie jest w stanie przesłać kserokopii rachunków potwierdzających wysokość ponoszonych opłat.

Z oświadczeń i dokumentów przedłożonych przez Grażynę Kliś w sprawach o sygn. akt III SA/Kr 1389/12, III SA/Kr 1386/12, III SA/Kr 1387/12 - na które powołuje się wnioskodawczyni - wynika, że skarżąca pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z mężem oraz synem. Rodzina boryka się z problemami finansowymi i zdrowotnymi. Posiada zaległości w płatnościach za media. Korzysta z posiłków w kuchni Brata Alberta oraz ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej.

Uzasadnienie prawne

Mając na uwadze powyższe, zważono, co następuje:

Instytucja przyznania prawa pomocy, zgodnie z art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej: p.p.s.a.) przysługuje osobie fizycznej, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (prawo pomocy w zakresie całkowitym), lub gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (prawo pomocy w zakresie częściowym). W niniejszej sprawie skarżąca domaga się przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie kwalifikowanego pełnomocnika.

Użyte w art. 246 p.p.s.a. sformułowanie "gdy osoba wykaże" oznacza, iż to na wnoszącym o przyznanie prawa pomocy spoczywa ciężar dowodu, że znajduje się w sytuacji uzasadniającej przyznanie prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. Zatem rozstrzygnięcie Sądu w tej kwestii zależy od tego, co zostanie udowodnione przez stronę (J. P. Tarno "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz", Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2006, s. 504).

W ocenie orzekającego skarżąca wykazała w sposób wystarczający i skuteczny, że nie posiada dostatecznych środków na pokrycie kosztów sądowych w sprawie oraz wynagrodzenia pełnomocnika z wyboru. Rodzina wnioskodawczyni boryka się z problemami finansowymi i zdrowotnymi. Jedyny składnik majątkowy wnioskodawczyni w postaci domu, jest objęty zajęciem komorniczym. Rodzina dysponuje znikomymi dochodami, zmuszona jest korzystać z opieki społecznej oraz zaopatrzenia w posiłki z kuchni Brata Alberta. Stan zdrowia skarżącej uniemożliwia jej podjęcie pracy, która mogłaby wpłynąć na polepszenie sytuacji materialnej rodziny.

Przedstawiona sytuacja pozwala na stwierdzenie, że skarżąca nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych zainicjowanego postępowania sądowego, jak również wynagrodzenia pełnomocnika z wyboru. Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 245 § 1 i 2, art. 246 § 1 pkt 1 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.