Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2144290

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 28 października 2016 r.
I SA/Kr 871/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Dąbek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 28 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. N. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 17 czerwca 2016 r. nr (...) w przedmiocie zarachowania wpłaty na poczet zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę z tytułu podatku od nieruchomości za 2014 r. postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 25 czerwca 2016 r. R. N. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 17 czerwca 2016 r. nr (...) w przedmiocie zarachowania wpłaty na poczet zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę z tytułu podatku od nieruchomości za 2014 r.

Pismem z dnia 10 sierpnia 2016 r. Sąd na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł pod rygorem odrzucenia skargi w terminie 7 dnia od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu.

Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu zostało doręczone adresatowi w dniu 17 sierpnia 2016 r. Strona nie uiściła jednak wymaganego wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.:, Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm., dalej: p.p.s.a.) strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Z kolei zgodnie z art. 214 § 1 p.p.s.a., do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie (w tym skargę wniesioną w niniejszej sprawie - zob. art. 230 p.p.s.a.).

W związku z tym, że skarga nie została opłacona, w trybie art. 220 § 1 p.p.s.a. wezwano skarżącą do uiszczenia wymaganego wpisu. W myśl art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie bowiem żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Jeżeli pismem tym jest skarga, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem jej odrzucenia uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania (art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a.).

Brak fiskalny skargi miał być zatem usunięty w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie o wpis od skargi zostało doręczone skarżącej w dniu 17 sierpnia 2016 r., jednak nie zastosowała się ona do treści wezwania i nie uzupełniła wykazanego braku fiskalnego skargi w terminie wskazanym w wezwaniu. Termin ten mijał w dniu 24 sierpnia 2016 r.

Z uwagi na fakt, iż w zakreślonym terminie nie uiszczono wpisu, Sąd na zasadzie art. 220 § 3 p.p.s.a. miał podstawy postanowić jak w sentencji postanowienia. Ze wskazanego przepisu wynika bowiem, że skarga, od której - pomimo wezwania - nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.