Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 11 sierpnia 2006 r.
I SA/Kr 821/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Znamiec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Zakładów Górniczo - Hutniczych "B." S.A. w B., na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 8 marca 2006 r., Nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za okres od marca do grudnia 2004 r. postanawia: skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

Pełnomocnik strony skarżącej został wezwany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 45.120,00 zł oraz do złożenia pełnomocnictwa procesowego do występowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie. Wezwanie to zostało przesłane pełnomocnikowi przesyłką pocztową pod adres wskazany przez niego w skardze. Wezwanie zostało prawidłowo doręczone w dniu 25 maja 2006 r. W wezwaniu zostało zamieszczone pouczenie, iż nie usunięcie braków skargi w terminie siedmiu daty doręczenia pisma spowoduje odrzucenie skargi na podstawie przepisu art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270). Termin do uiszczenia wpisu i do złożenia pełnomocnictwa upłynął w dniu 1 czerwca 2006 r. Strona uiściła wpis sądowy w wyznaczonym terminie. Pełnomocnictwo nie zostało jednak złożone.

Z tego względu skargę odrzucono na podstawie przepisu art. 58 § 1 pkt 3 i ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).