Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 25 kwietnia 2006 r.
I SA/Kr 81/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Jarosław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Banku z siedzibą w (...) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w (...) z dnia 21 listopada 2005 r. r. nr (...) w przedmiocie interpretacji prawa podatkowego. postanawia: skargę odrzucić

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący Bank SA został wezwany zarządzeniem z dnia (...) 2006 r. o uzupełnienie braków skargi poprzez uiszczenie wpisu w kwocie (...) zł w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia. Wezwanie zostało doręczone skarżącemu za pośrednictwem poczty w dniu (...)2006 r. (potwierdzenia odbioru w aktach sprawy).

Pomimo upływu wyznaczonego skarżącemu terminu opłata ta nie została uiszczona.

Wobec powyższego, skoro wymaganego wpisu sądowego nie wpłacono, Wojewódzki Sąd Administracyjny działając na podstawie art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - postanowił jak w sentencji.