I SA/Kr 799/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2730866

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 15 października 2019 r. I SA/Kr 799/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Firek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 15 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 19 kwietnia 2019 r. Nr (...) w przedmiocie nadpłaty z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Niniejsza sprawa została wszczęta wskutek skargi I. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 19 kwietnia 2019 r. Nr (...) w przedmiocie nadpłaty z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego. Pismem z dnia 23 lipca 2019 r. skarżąca została wezwana przez tut. Sąd do usunięcia braków formalnych skargi przez podanie wartości przedmiotu zaskarżenia i przesłanie 8 egzemplarzy odpisów skargi w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W aktach sprawy znajduje się potwierdzenie odbioru wezwania przez skarżącą w dniu 27 lipca 2019 r. (karta 12 a.s.).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

W myśl art. 215 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - oznaczana dalej jako p.p.s.a.) w każdym piśmie wszczynającym postępowanie sądowe w danej instancji należy podać wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty. Z kolei sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata (art. 220 § 1 p.p.s.a.).

Stosownie do art. 47 § 1 p.p.s.a. do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Niewskazanie wartości przedmiotu zaskarżenia, jak również niedołączenie odpisów skargi dla doręczenia ich stronom są brakami formalnym skargi, podlegającym usunięciu w trybie przewidzianym w art. 49 § 1 p.p.s.a., zgodnie z którym, jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Z kolei stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. skarga, której braki nie zostały usunięte w terminie, podlega odrzuceniu.

W niniejszej sprawie stosowne wezwanie o uzupełnienie braków formalnych skargi zostało skarżącej doręczone w dniu 29 lipca 2019 r., tak więc siedmiodniowy termin do uczynienia zadość żądaniu sądu minął 5 sierpnia 2019 r.

Wobec braku odpowiedzi ze skarżącej ww.ym terminie, nie jest możliwe nadanie skardze dalszego biegu i skarga na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. podlega odrzuceniu., co orzeczono.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.