Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1806083

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 14 sierpnia 2015 r.
I SA/Kr 790/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wolas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 14 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi Przedsiębiorstwa J. Spółki z o.o. w J. i W.G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 19 marca 2012 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc styczeń 2006 r. postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału WSA w Krakowie z dnia 18 lutego 2015 r. wezwano stronę skarżącą - Przedsiębiorstwo J. Spółki z o.o. w J. do uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 18 grudnia 2013 r., w kwocie 100,00 zł, w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Przesyłka zawierająca odpis ww. zarządzenia, po dwukrotnym awizowaniu - w dniu 19 stycznia 2015 r. i w dniu 27 stycznia 2015 r. została zwrócona do Sądu i włączona do akt sprawy ze skutkami doręczenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Z kolei art. 220 § 1 zd. 1 p.p.s.a. stanowi, że sąd nie podejmie żadnej czynności, na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Zażalenie, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd, o czym stanowi art. 220 § 3 p.p.s.a.

W rozpoznawanej sprawie strona skarżąca pomimo prawidłowo doręczonego wezwania nie uiściła wymaganego wpisu, stąd też wniesione przez nią zażalenie podlega odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.