Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 2 sierpnia 2007 r.
I SA/Kr 789/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wolas.

Sędziowie WSA: Anna Znamiec (spr), Asesor Agnieszka Jakimowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 2 sierpnia 2007 r., na rozprawie sprawy, ze skargi Firmy Handlowej "E." Sp. z o.o. w C., na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K., z dnia 13 marca 2006 r. nr (...), w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia, postanawia - skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 13 czerwca 2006 r. Nr (...) Dyrektor Izby Skarbowej w K. odmówił Firmie Handlowej E. Spółce z o.o. w C. przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Naczelnika (...) Urzędu Skarbowego w K. z dnia (...).11.2005 r. Nr (...) w sprawie zaliczenia wpłaty z dnia (...).09.2005 r. na poczet zaległości podatkowej z tytułu podatku od towarów i usług za marzec 2000 r. Na powyższe postanowienie podatnik złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Stosownie do art. 28 § 1 ustawy z dnia 30 listopada 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) osoby prawne dokonują czynności w postępowaniu przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu. Art. 29 cyt. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi, że organ albo osoby, o których mowa w art. 28, mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu.

Skargę imieniem strony skarżącej Firmy Handlowej E. Spółka z o.o. w C. wnieśli Prezes Zarządu i Prokurent, nie wykazując jednak uprawnienia do reprezentacji Spółki. W związku z powyższym w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 29 czerwca 2007 r. strona skarżąca została wezwana do przedłożenia pełnego odpisu z KRS. Zgodnie z pouczeniem przedłożenie pełnego odpisu z KRS powinno nastąpić w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do uzupełnienia tego braku pod rygorem odrzucenia skargi. Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru pismo wraz z pouczeniem zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 6 lipca 2007 r. Termin do uzupełnienia braku formalnego skargi upłynął więc w dniu 13 lipca 2007 r. Strona skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi, nie przedłożyła pełnego odpisu z KRS. Z tego względu Sąd skargę odrzucił na podstawie przepisu art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).