Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723544

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 27 września 2019 r.
I SA/Kr 781/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Inga Gołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 27 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi J. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) z dnia (...) kwietnia 2019 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2018 postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Starszego Referendarza Sądowego z 1 lipca 2019 r. skarżący został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi przez: podanie wartości przedmiotu zaskarżenia - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania-pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłkę z wezwaniem, skarżący odebrał w dniu 22 lipca 2019 r. i w piśmie z 23 lipca 2019 r. (k.13 akt sadowych) skarżący skonstatował, że wartość przedmiotu jest odpowiednia i dynamiczna bowiem zależy od zaniechań Urzędów w toku ich przestępczej działalności.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W wyznaczonym terminie 7 dni nie uzupełniono wskazanych braków formalnych skargi ponieważ twierdzenie skarżącego zawarte w piśmie z 23 lipca 2019 r. że "wartość przedmiotu jest odpowiednia i dynamiczna bowiem zależy od zaniechań Urzędów w toku ich przestępczej działalności" nie stanowi wypełnienia obowiązku podania wartości przedmiotu zaskarżenia o która skarżący był wzywany.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.