Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 15 czerwca 2009 r.
I SA/Kr 766/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Cieloch.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej "L" Sp. z o.o. w upadłości w T. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 18 października 2007 r., sygn. akt I SA/Kr 766/06 oddalającego skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 20 kwietnia 2005 r., nr (...) w przedmiocie cofnięcia zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 18 października 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę "L" Sp. z o.o. w upadłości w T. reprezentowanej przez syndyka M. R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 20 kwietnia 2005 r., nr (...) w przedmiocie cofnięcia zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Od powyższego wyroku, w dniu 19 lutego 2008 r., radca prawny E. Z. wniosła w imieniu strony skarżącej skargę kasacyjną załączając pełnomocnictwo udzielone przez syndyka masy upadłości M. R.

Z prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego, (...) z dnia (...) czerwca 2008 r., sygn. akt (...) (k. 161 i nast. akt sądowych) wynika, że w dacie udzielania pełnomocnictwa przez syndyka radcy prawnemu E. Z. postępowanie upadłościowe było w toku. Po jego zakończeniu zaś władze skarżącej spółki, która cały czas prowadzi działalność gospodarczą, a zatem nie podlega wykreśleniu z rejestru sądowego, nie odwołały pełnomocnictwa udzielonego przez syndyka masy upadłości. Orzekający w niniejszej sprawie Sąd przyjął zatem, że radca prawny E. Z. nadal jest ważnie ustanowionym pełnomocnikiem, dlatego też do niej skierował wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w kwocie 250 zł w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej.

Jak wynika z adnotacji znajdującej się na zwrotnym potwierdzeniu odbioru (k. 173 akt sądowych) radca prawny E. Z. odmówiła przyjęcia przesyłki zawierającej wezwanie, należało zatem uznać je za skutecznie doręczone z dniem 9 marca 2009 r. w trybie art. 74 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Ponieważ pomimo wezwania profesjonalny pełnomocnik nie uiścił w wyznaczonym terminie żądanego wpisu, zatem skargę kasacyjną należało odrzucić w oparciu o art. 178 cytowanej ustawy, zgodnie którym wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.