Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1399051

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 15 listopada 2013 r.
I SA/Kr 733/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Nina Półtorak.

Sentencja

Kraków, dnia 15 listopada 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 21 marca 2013 r. Nr (...) w przedmiocie określenia nadwyżki w podatku od towarów i usług za luty 2006 r. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M.M. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 21 marca 2013 r. Nr (...), uchylającą w całości decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 24 listopada 2011 r. znak (...) oraz określającą w podatku od towarów i usług za luty 2006 r. nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w kwocie 3.846 zł.

Złożony przez skarżącego wniosek o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych został oddalony postanowieniem referendarza sądowego WSA w Krakowie z dnia 26 lipca 2013 r., na które skarżący nie wniósł sprzeciwu w terminie przepisanym.

Wobec powyższego, zarządzeniem Zastępcy Przewodniczącego Wydziału z dnia 3 września 2013 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 147 zł, stosownie do § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie do wykonania powyższego obowiązku doręczono skarżącemu w dniu 19 września 2012 r., zatem termin na jego wykonanie mijał w dniu 26 września 2013 r. W wyznaczonym terminie skarżący nie wykonał nałożonego na niego zobowiązania uiszczenia wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie zostanie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Skarżący został prawidłowo wezwany do uiszczenia wpisu, a wezwanie zawierało pouczenie o skutkach prawnych niewykonania powyższego obowiązku.

W wyznaczonym terminie skarżący nie uzupełnił braku fiskalnego skargi.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd postanowił odrzucić skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.