Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1806062

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 25 września 2015 r.
I SA/Kr 725/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Jakimowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 25 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z.B. o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 23 lutego 2015 r. nr (...) w przedmiocie zarzutów na postępowanie egzekucyjne postanawia wniosek oddalić.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 18 czerwca 2015 r. na rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie zapadł wyrok w sprawie o sygn. akt I SA/Kr 725/15 ze skargi Z.B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 23 lutego 2015 r. nr (...) w przedmiocie zarzutów na postępowanie egzekucyjne. Przedmiotowym orzeczeniem Sąd oddalił skargę Z.B.

W dniu 9 września 2015 r. do tut. Sądu wpłynął wniosek skarżącego o doręczenie zapadłego wyroku wraz z uzasadnieniem.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje.

Stosownie do art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku lub doręczenia odpisu sentencji wyroku. Ostatni dzień siedmiodniowego terminu przewidzianego do zgłoszenia wniosku o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem upłynął więc skarżącemu w dniu 25 czerwca 2015 r. (czwartek). Tymczasem wniosek o doręczenie uzasadnienia wyroku sporządzony został w dniu 7 września 2015 r. (w tym samym dniu nadany na poczcie) i wpłynął do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w dniu 9 września br., a więc po upływie terminu do jego wniesienia. Na marginesie wskazać należy, że wyrok oddalający skargę z dnia 18 czerwca 2015 r. uprawomocnił się w dniu 21 lipca 2015 r.

Mając zatem na uwadze okoliczność, że wniosek Z.B. o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie był spóźniony oraz uwzględniając treść art. 141 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zgodnie z którym odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym, orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.