Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 18 lutego 2008 r.
I SA/Kr 712/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Zięba.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. K. na postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr (...) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji odmawiającej umorzenia zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego za lata 2000-2002 postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia (...) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargi S. K. na postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr (...) i z dnia (...). nr (...)

Pismem z dnia (...) maja 2007 r. skarżący zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie o sporządzenie uzasadnienia powołanego wyroku a także o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata lub radcy prawnego.

Postanowieniem z dnia (...) referendarz sądowy oddalił wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika a skarżący mimo pouczenia nie złożył sprzeciwu od tego orzeczenia.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 21 września 2007 r. sekretariat Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wezwał skarżącego do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w wysokości 100 zł za odpis orzeczenia z uzasadnieniem sporządzonego na skutek zgłoszonego żądania. Wezwanie to zostało skarżącemu skutecznie doręczone w dniu 2 października 2007 r.

W dniu 8 października 2007 r. skarżący zwrócił się do Sądu o zwolnienie go z opłaty sądowej zaskarżając jednocześnie powyższe zarządzenie w drodze zażalenia.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 3 grudnia 2007 r. sekretariat Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wezwał skarżącego do usunięcia braków formalnych wniesionego zażalenia przez złożenie jednego egzemplarza odpisu zażalenia w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia zażalenia. Wezwanie to zostało skarżącemu skutecznie doręczone w dniu 12 grudnia 2007 r.

W dniu 20 grudnia 2007 r. skarżący uzupełnił powołany w zarządzeniu Przewodniczącego brak wnosząc do Sądu odpis swego zażalenia z dnia 8 października 2007 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., powoływana dalej jako "p.p.s.a.") wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie, przy czym w myśl art. 197 § 2 p.p.s.a. do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej. Uzupełnienie braków zażalenia następuje na zarządzenie przewodniczącego, który wyznacza siedmiodniowy termin do dokonania tej czynności (art. 49 p.p.s.a.).

Skoro wezwanie do uzupełnienia braków formalnych zażalenia zostało skarżącemu doręczone w dniu 12 grudnia 2007 r., to ostatnim dniem siedmiodniowego terminu do uzupełnienia braków formalnych był dzień 19 grudnia 2007 r., podczas gdy skarżący nadał przesyłkę zawierającą odpis zażalenia w Urzędzie Pocztowym w Niepołomicach dopiero w dniu 20 grudnia 2007 r., a więc już po upływie zakreślonego terminu.

Mając powyższe na uwadze, na zasadzie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.