Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 30 stycznia 2008 r.
I SA/Kr 684/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Michał Śmiałowski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie: po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o wynagrodzenie z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku od osób fizycznych postanawia: przyznać radcy prawnemu J. Ż. z Kancelarii Radcy Prawnego G. G. znajdującej się w K. przy ul. L. (...) wynagrodzenie z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 2.400 zł. podwyższone o stawkę podatku od towarów i usług

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia (...) przyznał stronie skarżącej prawo pomocy m.in. w zakresie ustanowienia radcy prawnego. Na tej podstawie Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych dnia (...) wyznaczyła do sprawy o sygn. I SA/Kr 648/06 pełnomocnika z urzędu w osobie radcy prawnego G. G. G. G. udzielił pełnomocnictwa ojciec strony skarżącej - L. P., który uprzednio został przez S. P. ustanowiony pełnomocnikiem w tej sprawie z możliwością udzielania dalszych pełnomocnictw. G. G. udzielił z kolei pełnomocnictwa substytucyjnego radcy prawnemu J. Ż.

Przedmiotowa sprawa została zakończona wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 24.07. 2007 r. uchylającym zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji. Orzeczenie to nie zostało zaskarżone.

Dnia 18 lipca 2007 r. radca prawny J. Ż. złożyła wniosek o przyznanie kosztów zastępstwa procesowego wedle norm przepisanych, oświadczając jednocześnie, iż koszty zastępstwa procesowego i pomocy prawnej udzielonej z urzędu nie zostały ani w części ani w całości uiszczone.

Zasądzając opłatę za czynności radcy prawnego z tytułu zastępstwa prawnego, sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy pełnomocnika, a także charakter sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu)

Pełnomocnik strony skarżącej brał czynny udział w postępowaniu i należycie wywiązał się z powierzonych mu obowiązków.

W związku z tym orzecznik przyznał pełnomocnikowi wynagrodzenie w kwocie 2.400 zł na podstawie § 6 w zw. z § 14 ust. 2 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349) podwyższone o stawkę podatku od towarów i usług ustaloną w oparciu o art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2004 r., nr 54, poz. 535) w zw. z § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono na podstawie art. 258 § 2, pkt 8) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z dnia 30 września 2002 r. Nr 153, poz. 1270)