Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 19 czerwca 2006 r.
I SA/Kr 682/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Znamiec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia 27 lutego 2006 r., nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego postanawia: - skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

Pełnomocnik skarżącej E. S. został wezwany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie do złożenia pełnomocnictwa procesowego do występowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie. Wezwanie to zostało przesłane pełnomocnikowi przesyłką pocztową pod adres wskazany przez niego w skardze. Wezwanie zostało prawidłowo doręczone w dniu 8 maja 2006 r. W wezwaniu zostało zamieszczone pouczenie, iż nieusunięcie braków skargi poprzez niezłożenie pełnomocnictwa w terminie siedmiu dni od daty doręczenia pisma spowoduje odrzucenie skargi na podstawie przepisu art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270). Termin do złożenia pełnomocnictwa upłynął w dniu 15 maja 2006 r. Pełnomocnictwo nie zostało złożone.

Z tego względu skargę odrzucono na podstawie przepisu art. 58 § 1 pkt 3 i par. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).