Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 72577

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Krakowie
z dnia 23 lutego 2001 r.
I SA/Kr 679/99

UZASADNIENIE

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w K., w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia NSA Józef Gach

Sędziowie NSA: Józef Michaldo, Maria Sanak (spr.)

Protokolant Iwona Sadowska-Białka

po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2001 r. sprawy ze skargi Z. K. na decyzję Izby Skarbowej w K. z dnia 29 marca 1999 r. Nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego za 1996 r.

- skargę oddala.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 29 marca 1999 r. Nr [...] Izba Skarbowa w K. po rozpatrzeniu odwołania Z. K. utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w S. z dnia 30 października 1998 r. Nr [...], którą określono wymienionemu zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 1996 r. z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej (sprzedaż ryb) w wysokości 407,90 zł, zaległość w tym podatku w kwocie 315,30 zł i odsetki od zaległego zryczałtowanego podatku dochodowego za poszczególne miesiące 1996 r., tj. od czerwca do grudnia oraz od zaległości głównej w łącznej kwocie 325,30 zł - do dnia wydania decyzji.

Powołując jako podstawę prawną przepisy art. 21 § 1 pkt 1, art. 21 § 3, art. 47 § 3, art. 51 § 1, art. 53 § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926) oraz § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 148 poz. 719 ze zm.) w uzasadnieniu podniesiono, że:

- Z. K. prowadził działalność gospodarczą na własny rachunek od 26 listopada 1991 r.

- W roku 1996 z tyt. działalności gastronomicznej zaprowadził dla celów podatku dochodowego ewidencję przychodów i opłacał zryczałtowany podatek dochodowy wg stawki 3,3%.

- Pismem z dnia 14 maja 1996 r. zawiadomił organ podatkowy, że z dniem 1 czerwca 1996 r. poszerzył działalność o prowadzenie biura obrachunkowego i w związku z tym z dniem 1 czerwca 1996 r. będzie opłacał podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

- Informacja podatnika o przychodzie osiągniętym w I półroczu 1996 r. wykazała, że w okresie od stycznia do maja włącznie wyniósł 2.807,80 zł i od tej kwoty uiścił podatek dochodowy wg stawki 3,3% w kwocie 92,60 zł.

- Zeznanie o dochodzie za 1996 r. złożone na druku PIT-31 wykazało przychód z działalności gospodarczej za cały rok 1996 - w kwocie 12.348,90 zł oraz stratę w kwocie 1.987,11 zł.

- Stosownie do § 3 ust. 4 cyt. rozporządzenia jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy nie uzyskał przychodu z działalności o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 (w przypadku Z. K. prowadzenie biura obrachunkowego) traci prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z dniem uzyskania przychodów z tych rodzajów działalności i od tego dnia opłaca podatek na zasadach ogólnych.

- Kontrola przeprowadzona 28 października 1997 r. i analiza dokumentacji podatkowej za 1996 r. wykazała, że wymieniony od 1 czerwca do 31 grudnia 1996 r. w ogóle nie uzyskał przychodu z działalności w zakresie prowadzenia biura obrachunkowego, a zatem w świetle powołanego już § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych nie utracił prawa do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i w okresie tym również winien był opłacać zryczałtowany podatek dochodowy.

Mając na uwadze poczynione ustalenia faktyczne i stan prawny określono Z. K. zryczałtowany podatek dochodowy i zaległość w kwotach objętych osnową decyzji przyjmując za podstawę wymiaru przychód w wysokości 12.359,90 zł na który składa się przychód w kwocie 2.818,80 zł od 1 stycznia do 31 maja 1996 r. i przychód wynikający z prowadzonej w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 1996 r. księgi przychodów i rozchodów w kwocie 9.541,10 zł oraz stawkę 3,3% właściwą dla działalności wykonywanej przez podatnika.

Skarżąc opisane na wstępie decyzje do Naczelnego Sądu Administracyjnego Z. K. zarzucił bezpodstawne naliczenie zryczałtowanego podatku dochodowego za rok 1996 oraz odsetek od tego podatku skoro z tej formy opodatkowania zrezygnował w związku z udzieloną przez Urząd Skarbowy w S. informacją, że zgłoszone rozszerzenie dotychczasowej działalności (smażalnia ryb) o usługi z zakresu prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów (biuro rachunkowe) wiązało się będzie z opodatkowaniem na zasadach ogólnych tj. prowadzeniem książki przychodów i rozchodów.

Świadczenie tego rodzaju usług traktowane jest bowiem jako wykonywanie wolnego zawodu i podlega wyłączeniu z ryczałtu ewidencjonowanego - zgodnie z § 3 rozporządzenia. Zdaniem Z. K. osoba podlegająca opodatkowaniu na zasadach ogólnych nie może być uznana jednocześnie za podlegającą opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, którego dotyczy ww. rozporządzenie Ministra Finansów.

Skarżący zarzucił ponadto nieuzasadnioną niczym przewlekłość postępowania prowadzonego w jego sprawie i stąd bezpodstawne przypisanie wysokich odsetek. Konkludując domagał się uchylenia wydanych decyzji.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy potwierdza okoliczność, że Z. K. w związku z rozszerzeniem działalności gospodarczej o prowadzenie obok smażalni ryb, biura rachunkowego 14 maja 1996 r. złożył w Urzędzie Skarbowym w S. pisemne oświadczenie o zmianie zasad opodatkowania z ryczałtu ewidencjonowanego na ogólne zasady podatku dochodowego (podatkowa księga przychodów i rozchodów), począwszy od dnia 1 czerwca 1996 r. (k.6).

Materiał ten potwierdza również brak jakichkolwiek przychodów z tyt. prowadzenia biura rachunkowego oraz prawidłowość wyliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego i zaległości od tego podatku (k. 31).

Stosownie bowiem do § 3 ust. 4 stale omawianego rozporządzenia, jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy nie uzyskał przychodu z działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 (usługi biura rachunkowego), traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z dniem uzyskania przychodów z tych rodzajów działalności i od tego dnia opłaca podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

Oznacza to, że w przypadku nie uzyskania przychodów z tych rodzajów działalności (usług biura rachunkowego) nadal podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl § 4 ust. 1 i 2 cyt. rozporządzenia podatnik może skutecznie zrzec się opodatkowania w formie ryczałtu o którym mowa w § 1 za dany rok ale tylko wówczas gdy czyni to nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego lub do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w roku podatkowym - przez złożenie właściwemu urzędowi skarbowemu pisemnego oświadczenia.

Stąd też sama działalność związana ze smażalnią ryb nie mogła być opodatkowana podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych w oparciu o oświadczenie złożone po upływie terminów zastrzeżonych § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia. Organy podatkowe, w świetle całokształtu okoliczności sprawy władne zatem były do określenia skarżącemu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 1996 oraz zaległości w tym podatku i odsetek od niej - na podstawie powołanych już w decyzji i treści niniejszego uzasadnienia przepisów rozporządzenia Ministra Finansów, wydanego w wykonaniu delegacji zawartej w art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90 poz. 416 zez zm.) oraz przepisów Ordynacji podatkowej.

W tym stanie rzeczy orzec należało jak w sentencji na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74 poz. 368 ze zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.