Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 14 lipca 2006 r.
I SA/Kr 677/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Michna.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Anny Tomaszewskiej na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 27 lutego 2006 r. Nr (...) w przedmiocie: odpowiedzialności osoby trzeciej za zaległości podatkowe "K." Sp. z o.o. w podatku od towarów i usług za okres: wrzesień - grudzień 2000 r., styczeń, luty 2001 r., styczeń, luty, kwiecień, czerwiec - grudzień 2002 r., styczeń - marzec 2003 r. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) marca 2006 r. A. T. wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 27 lutego 2006 r. nr (...) w przedmiocie odpowiedzialności osoby trzeciej za zaległości podatkowe "K." Sp. z o.o. w podatku od towarów i usług za okres: wrzesień - grudzień 2000 r., styczeń, luty 2001 r., styczeń, luty, kwiecień, czerwiec - grudzień 2002 r., styczeń - marzec 2003 r.

Zarządzeniem z dnia 19 maja 2006 r. Skarżąca została wezwana do uiszczenia opłaty sądowej z tytułu wpisu w kwocie 400 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie z dnia (...) maja 2006 r. zostało doręczone dnia (...) maja 2006 r. (wezwanie odebrał syn J. T.). Termin wniesienia opłaty upływał więc dnia (...) czerwca 2006 r. Dnia (...) czerwca 2006 r. wpłacono na konto Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego kwotę 200 zł na poczet wpisu do sprawy o sygn. I SA/Kr 677/06 (wpłacającym był O.). Skarżąca pismem z dnia (...) czerwca 2006 r. (data nadania w polski urzędzie pocztowym) przesłanym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie poinformowała, że nie była w stanie zapłacić całości opłaty, której drugą część wpłaci do (...) czerwca 2006 r. Do pisma Skarżąca dołączyła kserokopię wpłaty gotówkowej z dnia (...) czerwca 2006 r. w kwocie 200 zł uiszczonej w Agencji "I.".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył co następuje:

Należna opłata z tytułu wpisu nie została uiszczona w terminie zakreślonym wezwaniem doręczonym Skarżącej w sposób prawidłowy.

Skarżąca nie zwróciła się do Sądu ani z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych (wniosek taki mógł być złożony do dnia, kiedy upływał termin do wniesienia opłaty sądowej), ani też z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o zwolnienie z kosztów sadowych.

Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.) nie przewidują możliwości rozkładania na raty należności z tytułu opłat sądowych. W konsekwencji zapłacona tylko w części, i to na dodatek po terminie, należna opłata sądowa nie wywołuje skutków prawnych związanych z koniecznością opłacenia całej opłaty sądowej w terminie wynikającym z doręczonego wezwania.

Z tego względu skargę odrzucono na podstawie art. 220 § 3 cyt. ustawy Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi.