Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2006 r.
I SA/Kr 672/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Zięba.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. T. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 28 lutego 2006 r. nr (...) w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zwrotu odliczonej kwoty, wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej postanawia skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący J. T., z mocy zarządzenia z dnia (...) kwietnia 2006 r. wezwany został o uzupełnienie braków skargi poprzez uiszczenie wpisu w kwocie 500 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie to zostało przesłane J. T. na adres wskazany w skardze, przesyłka dwukrotnie awizowana przez pocztę w dniach (...).05. i (...).05. 2006 r. została zwrócona do Sądu jako nie podjęta w terminie z adnotacją "adresat nieobecny". W oparciu o dyspozycję art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 póz 1270/ stanowiącego, iż w razie niemożności doręczenia pisma adresatowi lub dorosłemu domownikowi albo osobie upoważnionej do odbioru korespondencji pismo składa się na okres 7 dni w placówce pocztowej lub urzędzie gminy a zawiadomienie o tym umieszcza się w skrzynce na korespondencję a gdy nie jest to możliwe na drzwiach mieszkania adresata, biura lub innego miejsca w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, dokonane doręczenie uznać należy za skuteczne z upływem ostatniego dnia terminu na jaki pozostawiono pismo w placówce pocztowej.

Mimo prawidłowego doręczenia wezwania oraz upływu terminu zakreślonego do uiszczenia wpisu, skarżący nie dokonał tej czynności.

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 cytowanej ustawy Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma od którego nie zostanie w terminie 7 dni uiszczona należna opłata.

Z tych względów skargę odrzucono na podstawie art. 220 § 3 powołanej wyżej ustawy, stanowiącego, iż skarga od której mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.