Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1399048

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 20 listopada 2013 r.
I SA/Kr 621/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy sprostowania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie ze skargi "P" S.A. z siedzibą w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 1 marca 2013 r. nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego za grudzień 2007 r. postanawia: - sprostować oczywistą niedokładność w komparycji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 16 lipca 2013 r., sygn. akt I SA/Kr 621/13, poprzez wpisanie prawidłowego oznaczenia strony skarżącej, tj. "P" S.A. w K. w miejsce błędnie wpisanego - "P" S.A. w K.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 156 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej "p.p.s.a.", Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Sprostowanie sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym. O sprostowaniu umieszcza się wzmiankę na oryginale wyroku, a na żądanie stron także na udzielonych im odpisach. Dalsze odpisy powinny być zredagowane w brzmieniu uwzględniającym postanowienie o sprostowaniu. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym, sprostowanie niedokładności (nieścisłości) może obejmować właściwe oznaczenie stron, czy też dokładne wymienienie podmiotów postępowania lub pełnej ich nazwy (por. wyrok SN z dnia 18 czerwca 1998 r., II CKN 817/97, OSNC 1999, Nr 1, poz. 16).

W dniu 16 lipca 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok, w sentencji którego popełnił omyłkę w zakresie oznaczenia strony skarżącej.

Z całości akt sprawy wynika bowiem, że stroną skarżącą była Spółka P., a nie P. Stwierdzona niedokładność ma charakter oczywisty i podlega sprostowaniu. Sprostowanie to nie prowadzi do zmiany wydanego przez Sąd rozstrzygnięcia.

Z tego względu orzeczono jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 156 § 1 i § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.