Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2566123

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 17 października 2018 r.
I SA/Kr 607/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Waldemar Michaldo.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 17 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu J. K. od postanowienia referendarza sądowego z dnia (...) czerwca 2018 r. sygn. akt I SA/Kr 607/17 w sprawie ze skargi J. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 26 stycznia 2017 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: odrzucić sprzeciw

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 21 czerwca 2018 r. referendarz sądowy oddalił wniosek J. K. o zwolnienie od kosztów sądowych.

Pismem z dnia 12 lipca 2018 r. J. K. wniósł sprzeciw od powyższego postanowienia referendarza sądowego.

Pismem z dnia 23 lipca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wezwał skarżącego do uzupełnienia w terminie siedmiu dni braków formalnych sprzeciwu przez jego własnoręczne podpisanie pod rygorem odrzucenia sprzeciwu. Wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 30 lipca 2018 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 259 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, zwanej dalej p.p.s.a.), od zarządzeń i postanowień referendarza sądowego, o których mowa w art. 258 § 2 pkt 6-8 tej ustawy, strona albo adwokat, radca prawny, doradca podatkowy lub rzecznik patentowy mogą wnieść do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego sprzeciw w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia zarządzenia lub postanowienia. Z kolei w myśl § 2 tego artykułu sprzeciw wniesiony po terminie oraz sprzeciw, którego braki formalne nie zostały uzupełnione, a także sprzeciw wniesiony przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego, niezawierający uzasadnienia, sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

Art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. stanowi, że każde pismo strony (a więc i sprzeciw) powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Wniesiony przez skarżącego sprzeciw nie był podpisany. Konieczne zatem stało się wezwanie skarżącego do uzupełnienia braków formalnych sprzeciwu przez jego podpisanie. Wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 30 lipca 2018 r., a termin do podpisania sprzeciwu upływał w dniu 6 sierpnia 2018 r. W wyznaczonym terminie skarżący nie podpisał sprzeciwu.

Skoro więc skarżący nie uzupełnił braków formalnych sprzeciwu - na mocy art. 259 § 2 p.p.s.a. - Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.