Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748767

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2015 r.
I SA/Kr 597/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wolas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. z o o w S. na decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 23 stycznia 2013 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: I/ odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej z dnia 4 listopada 2014 r. 2/ odrzucić skargę kasacyjną z dnia 4 listopada 2014 r.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę z powodu nieuiszczenia wpisu. Orzeczenie to doręczono pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 23 czerwca 2014 r. Postanowieniem z dnia 13 października 2014 r. odmówiono przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi.

W dniu 4 listopada 2014 r. skarżący złożył ponowny wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi, oraz wniosek przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej na postanowienie o odrzuceniu skargi. Podniesiono w nim, że wpis od skargi został uiszczony w terminie o czym nie wiedział początkowo Prezes Zarządu strony skarżącej. Natomiast wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej został złożony z ostrożności procesowej, bowiem w czasie gdy mijał termin do wniesienia skargi kasacyjnej spółka nie była reprezentowania przez profesjonalnego pełnomocnika, nie mogła zatem takiej skargi złożyć.

W złożonej równocześnie skardze kasacyjnej wniesiono o uchylenie postanowienia WSA w Krakowie z dnia 12 czerwca 2014 r. zarzucając, że odrzucono skargę pomimo uiszczenia przez stronę skarżącą wpisu w terminie.

Postanowieniem z dnia 9 grudnia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił swoje postanowienia z dnia 13 października 2014 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi, a postanowieniem z dnia 23 stycznia 2015 r. przywrócił termin do uiszczenia wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył co następuje:

W rozpoznawanej sprawie nie budzi wątpliwości, że skarga kasacyjna na postanowienie z dnia 12 czerwca 2014 r. o odrzuceniu skargi została wniesiona po terminie. Postanowienie doręczono bowiem skutecznie w dniu 23 czerwca 2014 r., a skargę kasacyjną nadano w urzędzie pocztowym w dniu 4 listopada 2014 r., a więc po upływie trzydziestodniowego terminu.

Zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna.

W takiej sytuacji art. 86 § 1 powyższej ustawy przewiduje możliwość przywrócenia na wniosek strony terminu do dokonania danej czynności, jeżeli jego uchybienie nastąpiło bez jej winy. Jednakże zgodnie z art. 86 § 2 tej ustawy przywrócenie terminu nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie powoduje dla strony ujemnych skutków w zakresie postępowania sądowego.

Przypadek taki zachodzi właśnie w omawianej sprawie.

Postanowieniem z dnia 23 stycznia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie przywrócił termin do uiszczenia wpisu od skargi. Zgodnie z art. 89 wyżej powołanej ustawy w razie uwzględnienia wniosku sąd może natychmiast przystąpić do rozpoznania sprawy. A zatem przywrócenie terminu do dokonania danej czynności powoduje, że dana czynność jest uznawana za dokonaną w terminie, a co za tym idzie wywołuje pełne skutki procesowe. Usuwane są zatem konsekwencje postanowienia o odrzuceniu skargi i nie zachodzi potrzeba jego uchylania. Wydając go Sąd uznawał bowiem, że wpis został uiszczony po terminie. Przywrócenie terminu do dokonania tej czynności zmienia ta okoliczność, gdyż wpłata jest uznawaną za dokonaną w terminie.

Z tego też względu brak jest podstaw do przywrócenia terminu wniesienia skargi kasacyjnej, na postanowienie o odrzuceniu skargi, bowiem skarga została wniesiona i opłacona w terminie, a sprawa będzie merytorycznie rozpoznana.

Należy także zauważyć, że nie został spełniony także drugi warunek, tzn brak winy strony skarżącej w uchybieniu terminu. Co prawda faktycznie skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika, ale jego ustanowienie należy do obowiązków strony i brak ustanowienia takiego pełnomocnika nie może świadczyć o braku winy w uchybieniu terminu.

Ponieważ skarga kasacyjna została wniesiona po terminie podlega ona odrzuceniu na podstawie art. 178 powołanej wyżej ustawy.

Z tego względu orzeczono jak w sentencji na podstawie wyżej powołanych przepisów.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.