Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2704676

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 29 lipca 2019 r.
I SA/Kr 587/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Inga Gołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. G. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia 1 marca 2019 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. G. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia 1 marca 2019 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne.

W związku z powyższym skarżący, w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 4 czerwca 2019 r., została wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Pismo zawierające wezwanie wraz z pouczeniem zostało doręczone skarżącemu w dniu 13 czerwca 2019 r. Skarga nie została opłacona.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej -"p.p.s.a.") Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie, pomimo uprzedniego wezwania Sądu do uiszczenia wpisu, należna opłata od skargi nie została uiszczona.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.