Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1560453

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 15 grudnia 2014 r.
I SA/Kr 522/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Stanisław Grzeszek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa G. sp. z o.o. w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 27 stycznia 2014 r. nr (...) w przedmiocie podatku od gier za styczeń 2012 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie Przedsiębiorstwo G. sp. z o.o. w K. zakwestionowało decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 27 stycznia 2014 r. w przedmiocie podatku od gier.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 16 września 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił wniosek strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy.

Wobec tego w wykonaniu zarządzenia z dnia 28 października 2014 r. wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 2.000 zł, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie to zostało skutecznie doręczone skarżącej Spółce w dniu 13 listopada 2014 r. (dowód doręczenia w aktach sprawy), jednak do dnia wydania niniejszego postanowienia nie uiszczono wymaganej opłaty.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje.

Stosownie do art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; powoływanej dalej jako: "p.p.s.a.") strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Z kolei zgodnie z art. 214 § 1 p.p.s.a., do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie (w tym skargę wniesioną w niniejszej sprawie - zob. art. 230 p.p.s.a.).

W związku z tym, że skarga nie została opłacona, w trybie art. 220 § 1 p.p.s.a. wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wymaganego wpisu. Brak fiskalny skargi miał zostać usunięty w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to zostało doręczone skutecznie stronie skarżącej w dniu 13 listopada 2014 r. Wykazany brak fiskalny skargi nie został pomimo tego uzupełniony w terminie.

Zatem uwagi na fakt, iż w zakreślonym terminie nie uiszczono wpisu, Sąd na zasadzie art. 220 § 3 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji postanowienia. Z przepisu tego wynika bowiem, że skarga, od której - pomimo wezwania - nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.